Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Regulamin przewodnika internetowego po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Aplikacja internetowa "Przewodnik internetowy po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie", dostępna pod adresami: www.mapaporadnictwa.org, mapa.ppio.eu, jak również mapa.fupp.org.pl (dalej: Przewodnik) świadczona jest przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5 lok. 5 (00-031 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115603, REGON 015179020; NIP 525-22-40-321, zwaną dalej Fundacją.

 1. Przewodnik działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Przewodnika. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystając z Przewodnika Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


II. DEFINICJE

 1. Przewodnik - jest to narzędzie (aplikacja internetowa), umożliwiające poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju adresów, obiektów (tj. np. obiektów użyteczności publicznej) świadczących usługi z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na Mapach lub/i Ortofotomapach oraz zapoznanie się z w/w obiektami poprzez dostępne w Przewodniku informacje.
 2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Przewodnika;
 3. Baza Danych - bazy danych wykorzystywane w Przewodniku;
 4. Ortofotomapa - rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych lub scen satelitarnych, przedstawiony w zdefiniowanym układzie współrzędnych. Ortofotomapy wykorzystane w Przewodniku stanowią przedmiot praw wyłącznych, przysługujących Google Inc. z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA
 5. Mapa - mapa zapisana w postaci wektorowej wraz z towarzyszącymi jej danymi opisowymi. Mapy wykorzystane w Przewodniku, przysługujących Google Inc.III. ZASADY FUNKCJONOWANIA Przewodnika

 1. Przewodnik jest narzędziem, umożliwiającym poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju obiektów na Mapach lub/i Ortofotomapach. Wyniki wyszukania prezentowane są w formie: listy wyników obiektów oznaczonych na Mapie lub/ i Ortofotomapie wizytówki zawierającej szczegółowe informacje na temat instytucji.
 2. W przypadku Bazy Przewodnika  - administratorem danych organizacji będących osobami fizycznymi oraz osób kontaktowych, reprezentujących daną organizację jest Fundacja, i przetwarza ona:
  1. dane zgłoszone do Bazy Przewodnika przez Użytkownika poprzez usługę Przewodnika „Zaproponuj instytucję” - zgodnie z podpunktem (c) III rozdziału niniejszego regulaminu,
  2. dane udostępnione publicznie przez organizacje,
  3. dane przekazane Fundacji przez organizacje w celu realizacji określonych usług Przewodnika, po uprzedniej weryfikacji. Fundacja przetwarza dane wskazane powyżej w celu należytej organizacji Przewodnika.IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z Przewodnika

 1. Użytkownikowi korzystającemu z Bazy Danych w ramach Przewodnika zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych.
 2. Użytkownik akceptuje to, że Ortofotomapa i Mapa stanowi przedmiot praw wyłącznych, przysługujących Google Inc.,
 3. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania Bazy Danych, Map i informacji wygenerowanych przy wykorzystaniu Przewodnika bez względu na sposób wykorzystania, w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Przewodnika określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik ma prawo przesłania informacji o brakujących lub błędnych danych w Bazie Danych Przewodnika lub zawiadamiania o ewentualnym naruszeniu dóbr osobistych Użytkownika w związku z prezentowanymi w Przewodniku. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być przesłane przy pomocy stosownego formularza zamieszczonego w odpowiedniej zakładce Przewodnika lub w inny sposób opisany w Przewodniku. Po otrzymaniu informacji lub zawiadomienia o których mowa powyżej, Fundacja dołoży należytej staranności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Przekazanie informacji w podstawowym zakresie lub zawiadomienia, w formacie zgodnej z formularzem i w odpowiednich zakładkach jest bezpłatne.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) poprawność i aktualność danych zawartych w Bazie Danych, na Mapach i Ortofotomapie wykorzystywanych w Przewodniku oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
  b) decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Przewodniku;
  c) niewłaściwe i nie zawinione przez Fundację działanie mechanizmów Przewodnika;
  d) dane publikowane w Bazie Danych, pochodzące i aktualizowane przez podmioty posiadające prawa do Bazy Danych.
  e) zawartość Ortofotomapy oraz Map
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Przewodnika wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 7. Fundacja ma prawo:
  a) do odrzucenia zmian w Bazie Danych zaproponowanych przez Użytkownika, jeśli nie przejdą one pomyślnie procesu ich weryfikacji zgodnie z procedurą określoną przez Fundację;
  b) do zawieszenia działania Przewodnika z istotnych przyczyn w dowolnym momencie.
  c) usunięcia danych zawartych w Bazie Danych według własnego uznania.


V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Pełna treść dokumentu Polityka Prywatności zawierająca także informacje dotyczące wykorzystania cookies w Przewodniku dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na tej stronie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Przewodnika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.VI. ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia błędów w sprawach związanych z funkcjonowaniem lub poprawnością danych zawartych w Przewodniku Przewodnik internetowy po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres admin@mapaporadnictwa.org lub listownie na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradnich Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa z dopiskiem "Przewodnik".
 3. Fundacja rozpatrzy zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w zgłoszeniu.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Fundacji (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Fundacja ponadto zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania zgłoszenia.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Przewodnika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Fundacja nie udziela porad prawnych i nie odpowiada za sposób świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego przez podmioty zarejestrowane w Bazie.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Przewodnikiem prosimy kierować na adres: admin@mapaporadnictwa.org
 5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres: admin@mapaporadnictwa.org
 6. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego z przeglądarkę internetową typu Internet Explorer w wersji minimum 8 lub porównywalną. Korzystanie z Przewodnika na urządzeniach mobilnych wysoce zalecane jest z wykorzystaniem przeglądarek w najnowszych dostępnych wersjach.VIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn.
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod tym adresem.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Przewodnika.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPowrót do góry…