Czym jest znak towarowy i jak uzyskać do niego prawo?

Ustawowa definicja znaku towarowego, zawarta w art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.), informuje że znakiem towarowym jest oznaczenie służące do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa. Wymagane przy tym jest by to oznaczenie było możliwe do przedstawienia w rejestrze, w ten sposób aby nie pozostawały żadne wątpliwości co do przedmiotu udzielonej ochrony. Zatem kluczowym aspektem znaku towarowego, jest to że jest nim oznaczenie służące do oznaczania towarów, a nie samego przedsiębiorcy.
Ustawa przewiduje, że znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, w tym także nazwisko, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna – jak np. kształt towaru czy opakowania oraz dźwięk. Jest to jednak katalog otwarty, zatem niewykluczone jest że inna forma przedstawienia oznaczenia, będąca możliwa do ujawnienia w rejestrze, posiada zdolność rejestrową.
By móc w pełni korzystać z prawa wyłączności używania danego oznaczenia, dla określonej kategorii towarów i usług, należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Po pomyślnym przejściu procedury rejestracyjnej i uiszczeniu wymaganych opłat w terminie Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego, na dowód czego wyda uprawnionemu świadectwo ochronne.
Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od dnia zgłoszenia znaku towarowego, a nie od dnia uzyskania prawa ochronnego. Prawo to może zostać przedłużone o kolejne 10 lat, pod warunkiem opłacenia stosownej opłaty przed upływem poprzedniego okresu ochronnego.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.