Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Historia powstania serwisu

Internetowy serwis „Mapa Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” powstał w ramach projektu pn. „Opracowanie trwałych i kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie 5 podmiotów:

Całość aplikacji tworzy przewodnik internetowy po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie. Przewodnik składa się z dwóch elementów, zintegrowanych ze sobą i przeznaczonych do wspólnego użytkowania jako jednego serwisu internetowego: mapy właściwej oraz poradnika.

Bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie koncepcji mapy i jej realizację był Instytut Spraw Publicznych. Opracowaniem merytorycznym poradnika zajęła się Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Bieżące prace nad mapą, jej szczegółową koncepcją i kształtem toczyły się w oparciu o zespoły Instytut Spraw Publicznych i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Przygotowanie narzędzia internetowego powierzono Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która jest odpowiedzialna za całość produktu „Przewodnik po poradnictwie prawnym i obywatelskim”.

Cel stworzenia Mapy

Ogólne przeznaczenie mapy to:

  • poinformowanie użytkowników Mapy o istnieniu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
  • wyjaśnienie użytkownikom Mapy czym jest poradnictwo, jakie są jego cechy, jakie korzyści przynosi;
  • poinformowanie użytkowników Mapy jakiego rodzaju wsparcia mogą oczekiwać od różnych typów podmiotów świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie;
  • informowanie o kontaktach użytecznych dla osób poszukujących wsparcia.

Nadrzędnym celem stworzenia mapy jest ułatwienie obywatelom wyszukiwania punktów, w których świadczy się poradnictwo prawne i obywatelskie, zlokalizowanych w ich najbliższej okolicy i oferujących wsparcie w dziedzinach prawa związanych z ich problemami. Chodzi więc o ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, promocję podmiotów świadczących tego rodzaju usługi i zapewnienie ich większej niż do tej pory rozpoznawalności.

Źródła danych wykorzystanych w Mapie

Serwis wykorzystuje zweryfikowaną przez Instytut Spraw Publicznych bazę podmiotów poradniczych, opracowaną i przekazaną przez partnera projektu, Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS). Weryfikacji bazy dokonano na podstawie wyników badań zrealizowanych przez ISP w ramach projektu, następnie zaś całą bazę dostosowano do wymogów działania aplikacji, określonych przez informatyka. Docelowo informacje o podmiotach poradnictwa będą aktualizowane, weryfikowane i uzupełniane również z pomocą samych użytkowników, którym udostępniona zostanie możliwość proponowania dodania nowej instytucji do bazy, jak również przekazania administratorowi serwisu informacji o błędnych lub niekompletnych danych.

Cel stworzenia poradnika

Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej (zakładka: „Jak korzystać z porad”) ma na celu praktyczne przybliżenie użytkownikowi zagadnień związanych z bezpłatnym poradnictwem prawnym i obywatelskim.