Przyczyny przemocy w rodzinie

Społeczeństwo pojmuje rodzinę, jako miejsce bezpieczeństwa, pokoju i ciepła. Rodzina może zapewnić wsparcie, czułość i ochronę. Jest to jednak jedno z miejsc, w którym może dojść do większej liczby agresji, częściowo z uwagi na względy rodziny i jej prywatne sprawy. W ostatnich latach przemoc, która ma miejsce w rodzinie, została uznana za kwestię zdrowia publicznego, która wymaga uświadamiania i uwrażliwiania społeczeństwa.

Przyczyny przemocy w rodzinie

Trudno jest ustalić przyczyny przemocy domowej. Przemoc domowa jest zjawiskiem zróżnicowanym i wieloczynnikowym, jednak jako czynniki ryzyka wzrostu przemocy i napięć w rodzinie można wskazać następujące czynniki:

  • Style rozwiązywania konfliktów opierają się z jednej strony na wzorcach przemocy i nadużyć, a z drugiej strony na narzucaniu idei i wartości w sposób autorytarny. Te postawy wobec konfliktu rodzinnego są zarówno prekursorami, jak i predyktorami przemocy domowej. W rodzinie panuje zatem kultura przemocy.
  • Wystąpienie stresującego wydarzenia, takiego jak bezrobocie lub posiadanie osób na utrzymaniu, może zwiększyć napięcie w rodzinie. Podobnie, jeśli rodzina od początku ma problemy z radzeniem sobie ze stresem, to nowe wydarzenie może z większym prawdopodobieństwem wywołać przemoc domową.
  • Inną przyczyną przemocy domowej jest brak zasobów ekonomicznych, społecznych, zawodowych i mieszkaniowych, ponieważ powoduje to sytuacje stresowe, które mogą zakończyć się przemocą.
  • Brak kompetencji emocjonalnych ze strony różnych członków rodziny lub agresora. Brak poczucia własnej wartości, empatii, umiejętności społecznych itp. utrudnia nawiązanie spokojnych i bezpiecznych relacji między członkami rodziny.
  • Agresorem jest zazwyczaj osoba o niskiej samoocenie i poczuciu bezpieczeństwa, co rodzi frustrację, a także brak kontroli nad sobą. Pochodzenie z domu, w którym dochodziło do przemocy, problemy emocjonalne, nadużywanie alkoholu, lub innych środków odurzających to kolejne czynniki ryzyka.
  • Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy domowej, w ramach czego modele wychowawcze i zarządzania konfliktami i wzorce myślowe są internalizowane, jest uważane za jeden z głównych prekursorów przemocy domowej.

Więcej na temat przypadków przemocy domowej pod adresem: https://ilawainfo.pl/2021/10/17/szokujacy-przypadek-przemocy-domowej/

Powiązane

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.