Wniosek o upadłość spółki – co należy wiedzieć

Choć prowadzenie działalności gospodarczej stwarza szansę na wysokie zarobki, a organizacja przedsiębiorstwa w formie spółki wiąże się z wieloma zaletami, to jednak zdarza się, że część przedsiębiorstw nie jest w stanie osiągnąć sukcesu biznesowego. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są zatory płatnicze, które mogą doprowadzić nawet do ogłoszenia upadłości spółki.

Co oznacza upadłość spółki?

Sposób przeprowadzania postępowania upadłościowego reguluje Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Upadłość można ogłosić jedynie w stosunku do spółki, która stała się niewypłacalna (art. 10 ustawy Prawo upadłościowe). Niewypłacalność spółki można rozumieć na dwa sposoby:

  • niewypłacalność w wyniku utraty zdolności do spłacania bieżących zobowiązań o charakterze pieniężnym (czyli płynności finansowej),
  • niewypłacalność wskutek nadmiernego poziomu zadłużenia.

Pierwsza z sytuacji oznacza, że spółka nie jest w stanie w określonym czasie uregulować swoich zobowiązań np. z tytułu dostaw i usług świadczonych przez dostawców. Oczywiście, nie znaczy to, że spółka, która spóźni się z realizacją zobowiązania o kilka dni, powinna ogłosić upadłość – chwilowe opóźnienia są przykrym, lecz nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Jakie jest zatem kryterium czasu decydujące o tym, czy spółka powinna zostać postawiona w stan upadłości? Przyjmuje się, że upadłość powinna zostać ogłoszona, gdy spółka zalega ze spłatą zobowiązań przez minimum trzy miesiące.

Do drugiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy wartość zobowiązań spółki przekracza wysokość jej majątku (aktywów) – w tym przypadku ogłasza się niewypłacalność w stosunku do spółki, w której taki stan utrzymuje się przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy.

Wniosek o upadłość spółki Poznań – kto może złożyć

Zgodnie z obowiązującym prawem, wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego spółki może być złożony przez:

  • osobę (bądź osoby), które na mocy statutu spółki dysponują prawem do reprezentacji. Są to najczęściej członkowie zarządu bądź prokurenci;
  • wierzycieli spółki.

Przed złożeniem wniosku warto skonsultować się z kancelarią prawniczą w Poznaniu, która pomoże w profesjonalnym przygotowaniu wniosku oraz reprezentacji klienta.

Należy przy tym pamiętać, że złożenie wniosku o upadłość spółki nie jest tożsame z ogłoszeniem upadłości. W pewnych sytuacjach sąd ma prawo odmówić wszczęcie postępowania oraz oddalić wniosek (np. w sytuacji, gdy spółka nie posiada majątku bądź sąd uzna, że majątek ten nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym lub jest on obciążony hipoteką lub zastawem).

Wniosek o upadłość spółki – gdzie złożyć w Poznaniu?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w Poznaniu należy zgłosić we właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa sądzie rejonowym, w wydziale gospodarczym – w przypadku Poznania jest to Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, IX Wydział Gospodarczy (ul. Dożynkowa 9H/3, 61-674 Poznań).

Jak wygląda ogłoszenie upadłości spółki?

Wniosek o upadłość spółki powinien zawierać przede wszystkim następujące dane: pełna nazwa spółki lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku spółek z siedzibą w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego znajduje się przy ul. Chlebowej 4/8), adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej, imiona i nazwiska reprezentantów (jeśli tacy reprezentanci zostali ustanowieni) oraz podanie przyczyn, dla których składany jest wniosek. Warto dołączyć do wniosku także informacje finansowe, które pozwolą sądowi dokonać oceny tego, czy postępowanie upadłościowe może zostać przeprowadzone.

Decyzję o ogłoszeniu upadłości podejmuje sąd właściwy miejscowo dla spółki. Ogłoszenie upadłości jest poprzedzone analizą dołączonych do wniosku informacji na temat kondycji finansowej spółki, danych dotyczących wyceny jej majątku oraz wierzycieli (art. 23 ustawy Prawo upadłościowe). Wniosek należy złożyć w okresie trzydziestu dni od pojawienia się przyczyn (przesłanek) o upadłości.

Przeprowadzeniem postępowania upadłościowego zajmuje się syndyk, którego zadaniem jest spieniężenie majątku spółki i uregulowanie zobowiązań wierzycieli. Syndyk wykonuje swoje czynności pod nadzorem właściwego sądu, a w trakcie tego procesu członkowie zarządu i wspólnicy nie mają prawa do dysponowania majątkiem spółki.

Warto także zauważyć, że członkowie zarządu spółki zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki objętej postępowaniem upadłościowym w sytuacji, gdy postępowanie to zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (jednym z kryterium jest wspomniane już złożenie wniosku o upadłość w wymaganym terminie).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.